Green Design Finland koulutuspalvelut

Uusi Green Coach -koulutus
Kestävän kehityksen valmentaja & innovaattori

Kohti vastuullista, kestävää kehitystä yksilön, yhteisön ja ympäristön hyvinvoinnin puolesta

 

Koulutuksen tavoitteet ja lähtökohdat

Green Coach – koulutuksen sisältöä on täydennetty vahvalla kestävän kehityksen valmennusohjelmalla. Myös coaching – taitojen koulutusosuutta on lisätty merkittävästi. Koulutus antaa valmiudet toimia organisaatiotasolla, työyhteisötasolla tai omassa yrityksessä ulkoisena tai sisäisenä coachina (In House Coach).

Koulutuksen rakenne on innovatiivinen, sillä siinä valmennetaan yksilötasolla koulutettavan henkilökohtaista pystyvyyttä sekä metataitoja. Yhteisötasolla valmennetaan yhteisöllisyyden ja yhteenliittymisen taitoja sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisuuden näkökulmista.

Ympäristön ymmärtäminen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perustana on oleellinen osa koulutusta. Green Coach toimii valmentajana työyhteisössä tai oman yrityksen asiakaspinnassa ymmärtäen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden laajat hyvinvoinnin vaikutukset yksilötasolla, yhteisötasolla ja ympäristön tasolla.

Opetussuunnitelma käsittelee laajasti ilmasto- ja ympäristöasioita, sosiokulttuurista muutosta, energiarakenteen muutosmahdollisuuksia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksista myös ruohonjuuritasolla.

Koulutus valmentaa myös yhteenkuuluvaisuuden, yhteisöllisyyden ihmisten kohtaamisen taitojen merkityksiä ja niiden ymmärtämistä työ,- asiakas ja perheyhteisöissä. Green Coach – koulutus käsittää myös puutarhaterapian opetusmoduulin. Koulutettava osaa käyttää myös puutarhaterapiaa operointivälineenä asiakastyössään.

 

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu yrittäjille, johtajille, asiantuntijoille sekä muille valmentavasta johtajuudesta sekä ympäristöasioista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat laajentaa omaa kompetenssiaan, kestävyyttään ja metataitojaan.

Edellytyksenä on useamman vuoden työkokemus vastuullisissa työtehtävissä sekä kiinnostus kestävän kehityksen, ympäristöasioiden sekä ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen uusilla ajattelu- ja toimintamalleilla.

 

Kouluttajat:

Riitta Suonpää, koulutusjohtaja

Eija Keckman, ympäristökouluttaja, kirjailija, puutarha-alan asiantuntija, Eija´s Garden

Asta Suomi, YTT, psykoterapeutti (VET) työnohjaaja ja terapiakouluttaja, opetusalan PD, Johdon Coach CSLE

Puutarhaterapia ja Green Coach koulutus

Koulutuksessa opiskelija harjaantuu puutarhaterapeuttisten sekä coaching elementtien ymmärtämiseen ja luontevaan soveltamiseen osana ennaltaehkäisevää ja korjaavaa asiakastyötä. Hän ymmärtää fyysisen ympäristön sekä viherympäristön merkityksen ja osaa soveltaa tätä tietoa rakennetun ympäristön suunnittelussa ja kehittämisessä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Green Design Finland on tuottanut useita 30 op:n koulutusohjelmia puutarhaterapia ja coach koulutuksista vuodesta 2010 alkaen.

Puutarhaterapia ja Green Coach koulutuksia toteutetaan 5, 15 ja 20 opintopisteen koulutusohjelmissa.

Jatkokoulutuksena on mahdollisuus käydä vielä syventävät opinnot ja lisäharjoittelut kolmen kuukauden (3kk) kestoisina.

Koulutuksen rakenne on innovatiivinen, sillä siinä yhdistetään perinteistä puutarhaterapeuttista ja psykoterapeuttista sekä fysioterapeuttista kokonaiskuntoisuuden osaamista palvelumuotoilun keinoin laaja-alaiseen Green Care – ajatteluun.

Lisätietoja: riitta.suonpaa(at)greendesignfinland.fi