Green Design Finland koulutuspalvelut

Systemic Green Coach ® 35 op

”Kohti vastuullista, kestävää kehitystä yksilön, yhteisön, ympäristön sekä yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta”

Salonen, A , Bardy, M (2015) Ekososiaalinen sivistyskäsitys herättää luottamusta tulevaisuuteen. YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030

”Lähde mukaan erittäin ajankohtaiseen koulutusohjelmaan treenaamaan tärkeitä metataitoja elämän ekosysteemien murroksessa –Ympäristön ymmärtäminen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perustana nostaa esiin kysymyksen:  Kuka olet, minne olet menossa ihminen?”

 

Koulutukset alkavat syksyllä 2023 Kymenlaakson kesäyliopistossa ja Jyväskylän kesäyliopistossa.

Koulutuksen tavoitteet ja lähtökohdat

Systemic Green Coach ® – koulutus sisältää vahvan kestävän kehityksen agendan useiden toimintojen alueilla systeemisesti.

Suomi on menestynyt hyvin kansainvälisesti mitattuna kestävän kehityksen agendassa. Kuinka kestävä kehitys näkyy yksilöiden taidoissa, metataidoissa, jaksamisessa sekä ylipäätään inhimillisissä prosesseissa ja resursseissa?

Kuinka jo ihmisen varhaiset vuorovaikutusprosessit muodostavat dynaamisen kentän oman henkilöhistorian ja sukupolvien ketjun muovaamalle perustalle. Inhimilliset prosessit yksilötasolla, yhteisötasolla sekä ympäristön tasolla muokkaavat muun muassa henkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia ekosysteemejä.

Lähtökohtaisesti kaikki inhimilliset prosessit vaativat resursseja sekä erityisesti henkistä kyvykkyyttä.  Siksi on hyvä opetella uusia taitoja ja resilienssiä muutosten ja kriisien varalle yksilö – ympäristö sekä yhteiskunnan tasoilla.

Nyt tarvitaan talkoita ja resurssiviisautta systeemisesti eettisesti kestävän ja vastuullisen kehityksen puolesta.

Koulutuksen rakenne on innovatiivinen, sillä siinä valmennetaan yksilötasolla koulutettavan henkilökohtaista pystyvyyttä sekä metataitoja. Koulutukseen sisältyy myös kokonaiskuntoisuuden valmennusmoduuli koskien myös fyysistä kuntoisuutta. Yhteisötasolla valmennetaan yhteisöllisyyden ja yhteenliittymisen taitoja sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisuuden näkökulmista. Jokaisessa koulutusmoduulissa on teoriatiedon lisäksi taitotreenit, joissa opittu tieto harjoitellaan taidoiksi saakka.

Ympäristön ymmärtäminen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perustana on oleellinen osa koulutusta. Systemic Green Coach toimii valmentajana työyhteisössä tai oman yrityksen asiakaspinnassa ymmärtäen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden laajat hyvinvoinnin vaikutukset useilla eri sektoreilla. Kestävän kehityksen osaamista tullaan tarvitsemaan hyvin laaja-alaisesti yhteiskunnassa, se nähdään yhtenä metataitona, joka on jopa tärkeämpää kuin digitaidot.

Opetussuunnitelma käsittelee laajasti ilmasto- ja ympäristöasioita, sosiokulttuurista muutosta, energiarakenteen muutosmahdollisuuksia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksista myös ruohonjuuritasolla.

Koulutus valmentaa myös yhteenkuuluvaisuuden, yhteisöllisyyden ihmisten kohtaamisen taitojen merkityksiä ja niiden ymmärtämistä työ,- asiakas ja perheyhteisöissä.

Systemic Green Coach ® – koulutus käsittää myös puutarhaterapian opetusmoduulit sisältäen muun muassa terapeuttiset puutarhat ja ympäristöt. Ruuan kasvattaminen, omavaraistalous sekä huoltovarmuus valmennetaan näissä moduuleissa. Koulutettava osaa käyttää puutarhaterapiaa operointivälineenä asiakastyössään sekä hänellä on omat taidot sekä valmentajan taidot omavaraistalouteen sekä huoltovarmuuteen mm. kriisitilanteiden varalle.

Kestävä hyvinvointi tarvitsee vahvoja ja vastuullisia yksilöitä, yhteisöjä sekä hoidettuja ympäristöjä koko yhteiskunnan tasolla. Tässä koulutuksessa koulutetaan kattavalla agendalla valmentajia yhteiskunnan moninaisiin tarpeisiin.

Koulutuksessa on 12 systeemisesti rakennettua moduulikokonaisuutta.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu yrittäjille, esihenkilöille, asiantuntijoille sekä muille valmentavasta johtajuudesta sekä ympäristöasioista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat laajentaa omaa kompetenssiaan, kestävyyttään ja metataitojaan.

Edellytyksenä on useamman vuoden työkokemus sekä kiinnostus kestävän kehityksen, ympäristöasioiden sekä ihmisen ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen uusilla ajattelu- ja toimintamalleilla.

Kesto 13 kuukautta.

Lisätietoja aikatauluista ja hinnoista: riitta.suonpaa@greendesignfinland.fi

HUOM! Kaikki, jotka ovat käyneet aiemmin puutarhaterapia & coach- koulutuksen/ Green Coach – koulutuksen 15 op – aiemmat opinnot luetaan tässä koulutuksessa hyväksi!

 

Kouluttajat:

Riitta Suonpää, koulutusohjelman perustaja ja koulutuksen johtaja

Terhi Kärkkäinen, pääkouluttaja, psykoterapeutti, työnohjaaja

Asta Suomi, asiantuntijakouluttaja, YTT, psykoterapeutti (VET) työnohjaaja ja terapiakouluttaja, opetusalan PD, Johdon Coach CSLE

Riitta Peräinen, agronomi, FM, puutarhaterapian asiantuntija

Eija Keckman, kouluttaja, kirjailija, puutarhuri, Green Coach,  Eija`s Garden

Asiantuntijakouluttajat teemojen mukaan omasta verkostostamme

Lisätietoja moduuleista:

Riitta Suonpää
riitta.suonpaa@greendesignfinland.fi

 

Puutarhaterapia ja Green Coach koulutus

Koulutuksessa opiskelija harjaantuu puutarhaterapeuttisten sekä coaching elementtien ymmärtämiseen ja luontevaan soveltamiseen osana ennaltaehkäisevää ja korjaavaa asiakastyötä. Hän ymmärtää fyysisen ympäristön sekä viherympäristön merkityksen ja osaa soveltaa tätä tietoa rakennetun ympäristön suunnittelussa ja kehittämisessä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Green Design Finland on tuottanut useita 30 op:n koulutusohjelmia puutarhaterapia ja coach koulutuksista vuodesta 2010 alkaen.

Puutarhaterapia ja Green Coach koulutuksia toteutetaan 5, 15 ja 20 opintopisteen koulutusohjelmissa.

Jatkokoulutuksena on mahdollisuus käydä vielä syventävät opinnot ja lisäharjoittelut kolmen kuukauden (3kk) kestoisina.

Koulutuksen rakenne on innovatiivinen, sillä siinä yhdistetään perinteistä puutarhaterapeuttista ja psykoterapeuttista sekä fysioterapeuttista kokonaiskuntoisuuden osaamista palvelumuotoilun keinoin laaja-alaiseen Green Care – ajatteluun.

Kouluttajat:
Riitta Suonpää, koulutusjohtaja
Eija Keckman, ympäristökouluttaja, kirjailija, puutarha-alan asiantuntija, Eija´s Garden
Asta Suomi, YTT, psykoterapeutti (VET) työnohjaaja ja terapiakouluttaja, opetusalan PD, Johdon Coach CSLE

Lisätietoja: riitta.suonpaa(at)greendesignfinland.fi